Cấu hình black list và white list trên webmail mdaemon


-Black list: chặn một email nào đó

-White list: cho phép email nào đó gửi đến

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;