Cấu hình gửi nhận mail trên Iphone, IPad


Tại màn hình chính bạn chọn icon SettingsBạn chọn Mail, Contacts, CalendarsBạn chọn Account MailBạn chọn tiếp Other nếu Bạn sự dụng Mail khác ngoài Menu trên, Mail Công Ty chẳng hạn.Bạn chọn Add Account MailBạn điền Thông Tin Account Mail của BạnBạn chọn POP or IMAP và điền đầu đủ Thông Tin Account MailSau đó bạn chọn SAVE Bạn chọn NO để không sử dụng Chức Năng SSLBạn chọn Save để Lưu lại cấu hình (chỉnh sửa lại cấu hình sau khi đã lưu, nếu không lưu Bạn phải làm lại các bước trên)Bạn chọn Chọn lại Mail, Contacts, CalendarsBạn chọn SMTPChọn tiếp Primary ServerCấu hình như hình sauSau đó nhấn Chữ DoneBạn chọn Advanced và cấu hình như hướng dẫn sauSau đó chọn lại Mục Mail


Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;