Sử dụng Zend Framework với Web Hosting


Zend Framework là một bộ thư viện, không phải một Extension của Apache/PHP. Vì vậy bạn có thể sử dụng nếu muốn mà không cần sự cho phép hay hỗ trợ từ nhà cung cấp dịch vụ Web Hosting.

Zend Framework cài đặt sẵn

Thông thường, Zend được cài đặt sẵn trên Server Web Hosting, trong mã nguồn bạn chỉ cần khai báo ở đầu trang:

require_once 'Zend/Loader.php';

Tự tải lên thư viện Zend

Một số mã nguồn yêu cầu Zend đúng phiên bản nào đó, hoặc nó không hoạt động được đối với phiên bản cài đặt sẵn trên máy chủ Web Hosting. Lúc này, bạn có thể tự upload Zend lên máy chủ Web Hosting. Tuy nhiên, sử dụng được Zend Framework trên máy chủ Web Hosting vẫn là phương án tối ưu hơn, nhanh, tiết kiệm bộ nhớ hơn.

Để làm việc này, bạn chỉ cần download Zend tại địa chỉ: http://www.zend.com/community/downloads download.

Hãy nhớ rằng, bạn vẫn phải khai báo Zend ở đầu trang, và chỉ nên khai báo đúng những thành phần cần dùng, ví dụ:
 
<?php
require_once 'Zend/Pdf.php';
 
/* create a new pdf document */
$pdf new Zend_Pdf();
 
/* create a page */
$page new Zend_Pdf_Page(Zend_Pdf_Page::SIZE_LETTER_LANDSCAPE);
 
/* setup font */
$font Zend_Pdf_Font::fontWithName(Zend_Pdf_Font::FONT_HELVETICA);
 
/* write text to page */
$page->setFont($font, 48);
$page->drawText('Hello, World!', 250, 500);
 
/* add page to document */
$pdf->pages[] = $page;
 
/* save pdf */
$pdf->save('hello.pdf');
?>

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;