Các lệnh thao tác trên Exim sử dụng Control Panel DirectAdmin


Exim là một SMTP Server tốt, tuy nhiên đôi lúc bạn cũng phải thao tác để quản lý hàng đợi (Queue) trong trường hợp các user gởi quá nhiều email, hoặc bị Spam làm tắc nghẽn.

 • Hiển thị danh sách các email đang nằm trong Mail Queue:
  exim -bp
 • Xoá một mail đang nằm trong Queue:
  exim -Mrm {message-id}
 • Xoá toàn bộ email đang có trong Queue:
  exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | bash
 • Gửi toàn bộ email đang có trong Queue:
  /usr/sbin/exim -bp |awk '{print $3}' | xargs -n 1 -P 40 /usr/sbin/exim -v -M
 • Chỉ xem danh sách các email nào đang ở trạng thái Frozen:
  exim -bpr | grep frozen | wc -l
 • Xóa toàn bộ email ở trạng thái Frozen:
  exim -bpr | grep frozen | awk {'print $3'} | xargs exim -Mrm
  hoặc
  exiqgrep -z -i | xargs exim -Mrm
 • Chỉ xóa những email trạng thái Frozen đã hơn 1 ngày:
  exiqgrep -zi -o 86400

Nếu bị nghẽn thì có thể tham khảo cách xử lý theo hướng dẫn.

Server bạn đột nhiên chậm ,kiểm tra service monitor thì thấy process exim rất nhiều. Bạn click vào Mail queue administrator như hình 1 :

vps - server - hosting - website - webmail


và nhận được thông báo lỗi như sau :

webmail - server - vps - hosting gia re


Với các hiện tượng như trên bạn có thể kết luận là email server của mình đang gửi spam mail và chiếm tài nguyên server làm server chậm .Cách giải quyết như thế nào ?

Bạn ssh vào server với root thông qua ct ssh bất kì vd : putty .
chạy lệnh sau đến khi hoàn tất :

 
exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | sh
Nếu có thông báo lỗi trong quá trình chạy vd như hình :

 
puty - ssh - server - reboot server


vậy là quá trình xóa không xóa được hết email spam ,bạn cần chạy lệnh sau ,nó sẽ mở 1 giao diện graphic dạng total commander 

 
mc
bạn vào các thư mục var -> spool -> exim hay chạy lệnh cd /var/spool/exim .Bạn sẽ thấy thư mục input (thư mục chứa mail tạm gởi đi).

ssh - puty - telnet - server - hosting

Chọn thư mục Input và Nhấn F8 và xóa hết các file bên trong thư mục input

ssh - puty - telnet - server - PA Viet Nam

Hoàn tất , restart exim 

 
service exim restart
và đừng quên vào lại Mail queue administrator trong 2222 để kiểm tra xem email nào đang spam và xử lý nhé.


** Quản lý Exim dùng command

==== REMOVE MAILS BY ID ====

Mã:
/usr/sbin/exim -v -Mrm (MAIL ID HERE)
==== LIST QUEDED MAILS ====

Mã:
/usr/sbin/exim -bp
==== OUTPUT NUMBER OF QUEDED MAILS ====

Mã:
/usr/sbin/exim -bpc
==== DELETE FROZEN MAILS ====

Mã:
/usr/sbin/exim -bp | awk '$6~"frozen" { print $3 }' | xargs exim -Mrm
==== DELIVER FORCEFULLY EMAILS ====

HTML Code:
/usr/sbin/exim -qff -v -C /etc/exim.conf &
==== FREEZE MAILS FROM SENDER ====

Mã:
/usr/sbin/exiqgrep -i -f (MAIL ADDRESS HERE) | xargs exim -Mf
==== REMOVE MAILS FROM SENDER ====
Mã:
/usr/sbin/exiqgrep -i -f (MAIL ADDRESS HERE) | xargs exim -Mrm

xoá email rác trên CPANEL - Directadmin

Mã:
exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | sh

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;