Cấu hình Rewrite URL trên Internet Information Services (IIS) Manager 6 (Windows 2003)


Tham khảo các bước cấu hình tham số Rewrite URL thực hiện trên Windows Server 2003. Lưu ý: cần thực hiện backup file trước

Code aspx

Khi viết code để cần chạy:

http://abc.com/default thay cho http://abc.com/default.aspx
1. Properties site abc.com trong IIS.
2. Chọn tab Home Directory, click nút Configuration
3. Trong mục Wildcard Application maps, click nút Insert
4. Trong ô Executable nhập dòng dưới đây:

Mã:
c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll

Check bỏ option Verify that file exists
5 Click OK và restart IIS để active.

Hình :

vps - hosting - domain - thiet ke website

vps - hosting - server - domain - services - website

hosting - seo website - window server 2003 - iis

iis - window server 2003 - manager services


Code php

 - Bạn download chương trình Helicon ISAPI_Rewrite3 tại Link sau http://www.helicontech.com/ để IIS đọc được file .htaccess

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;