Cấu hình Rewrite URL trên Internet Information Services (IIS) Manager 7 (Windows 2008 trở lên)


Tham khảo cách cấu hình tham số Rewrite URL lưu ý cần backup file trước khi thực hiện

Code aspx (Áp dụng cho site dùng .net 2.0 hoặc 3.5)

 - Bước 1: Chọn pool 2.0 với Pipeline mode: Classic

 - Bước 2: Chọn Handler Mappings --> Add Wildcard Script Map... --> Mục Executable: Chọn C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll (lưu ý: Không chọn Framework64 nhé, nếu chọn sai sẽ không chạy được) --> Mục "Name" nhập tuỳ ý --> Chọn Ok --> Yes

 -  Bước 3: Kiểm tra pool 2.0 ở bước 1 đang chạy với quyền user nào thì set thêm quyền user đó cho site KH

Kiểm tra xem site đã chạy được rewrite hay chưa

Code php

 - Bạn download chương trình Helicon ISAPI_Rewrite3 tại Link sau http://www.helicontech.com/ để IIS7 đọc được file .htaccess

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;