[KLOXO]-Hướng dẫn backup Client trên kloxo  
  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;