Tên miền đăng ký tại P.A Vietnam được bảo hộ như thế nào ?


Tên miền Việt Nam đăng ký tại P.A Vietnam được bảo hộ bởi các văn bản pháp lý của Việt Nam ( VNNIC) thông qua website http://vnnic.vn. Tên miền đã cấp cho chủ thể nào đủ điều kiện thì sẽ thuộc quyền của chủ thể đó, thông tin chủ thể được công bố qua Website http://vnnic.vn.

- Chỉ có trường hợp sử dụng tên miền vào mục đích vi phạm pháp luật mới có thể dẫn đến trường hợp bị thu hồi tên miền.
- Ngoài ra khi chủ thể đăng ký tên miền tại P.A Vietnam được thể hiện qua hợp đồng hoặc các giấy tờ P.A Vietnam cung cấp và chủ thể.
- Vì vậy chủ thể sẽ có toàn quyền sử dụng và quyền sở hữu tên miền đó và không sợ bị người khác lấy. 
- Sau khi đăng ký domain tại P.A Vietnam. Khách hàng sẽ được cung cấp tài khoản và công cụ quản lý.
- Tài khoản quản lý tại https://support.pavietnam.vn

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;