Tôi muốn mua bán, chuyển nhượng, biếu tặng tên miền Quốc gia Việt Nam cho chủ thể khác?


Theo quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam ( VNNIC ), tên miền Quốc gia Việt Nam chưa cho phép sang nhượng, mua bán, biếu tặng.

  

Nguồn tin: PA

  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;